Översiktsplan – Hälsa och säkerhet

För att Säters kommun ska vara den attraktiva boendekommun som eftersträvas krävs även en god beredskap när det gäller olyckor och andra oförutsedda händelser.

Människor ska kunna räkna med att kommunen i oförutsedda händelser gör allt som står i dess makt för att på olika sätt stödja, vägleda, samordna och informera. För kommunens del innebär detta till stor del ett förebyggande och förberedande arbete. 2009 antog Kommunfullmäktige en krisledningsplan för samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Planens syfte är att vara ett hjälpmedel för hur kommunens krisledning ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse, och i tillämpliga delar vara ett stöd vid andra svåra samhällsstörningar som inte bedöms som extraordinära händelser, tex långvariga snöoväder eller längre elavbrott.

Inom räddningstjänstens verksamhetsområde finns ett mellankommunalt samarbete där Säter ingår vilket har gett samordningsvinster och ökad effektivitet.

Riktlinjer och strategier för hälsa och säkerhet

  • Vid planering av nya bostäder inom områden där risk för ras, skred och erosion föreligger ska geotekniska undersökningar utföras innan planläggning kan ske eller bygglov kan medges.
  • Mark ska undersökas i ett tidigt skede vid planering för ändrad användning då risk finns att den innehåller föroreningar. Vid behov ska efterbehandling genomföras.
  • Vid planering för ny bebyggelse inom 150 meter från en farligt-gods-led ska en riskbedömning göras. Generellt ska ingen bebyggelse lokaliseras inom 30 meter från riskkällan.
  • Vid planering av ny bebyggelse ska de nationella riktvärdena för trafikbuller och vibrationer följas.
  • Ny bebyggelse ska placeras så att hälsorisker från magnetfält kring kraftledningar och andra elanläggningar undviks.
  • Ny bebyggelse där människor vistas stadigvarande ska placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning.
  • Vid planering av ny bebyggelse ska räddningstjänstens insatstid beaktas.
  • Verka för att brandvarnare och brandsläckningsutrustning, brandsläckare eller slang samt brandfilt ska finnas i alla fastigheter och hushåll inom Säters stadskärna, Bispberg och Solvarbo by.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.