Översiktsplan – Friluftsliv och rekreation

Kommunens vision är att Säter ska vara en attraktiv boendekommun och medborgare och gäster ska ha möjlighet att utöva friluftsliv och rekreation på ett varierat och lättåtkomligt vis.

För att uppfylla visionen är det viktigt att människor i vardagen har tillgång till exempelvis tätortsnära strövområden och motionsspår. Den begränsade storleken hos kommunens tätorter gör att vi bör ha goda grundförutsättningar för detta. Likafullt är en klok och ansvarsfull exploatering av områden för exempelvis näringslivs eller bostadsändamål viktig – både för att behålla friluftsvärdena i sig och för att möjligheten att enkelt nå grönområden inte äventyras. Det är också viktigt att sådana områden sköts på ett sådant sätt att de verkligen upplevs som lockande. Inom kommunen finns ett antal attraktiva områden för dessa ändamål. Kommunägd skog i bostadsnära områden ska därför i första hand betraktas som rekreationsområden och i andra hand som produktionsskog. För den kommunägda marken ska hänsyn till detta tas vid upprättande av skötselplaner.

Riktlinjer och strategier för friluftsliv och rekreation

  • Långsiktiga skötselplaner ska upprättas för tätortsnära kommunägd mark. Områden med höga frilufts- och rekreationsvärden ska prioriteras i detta arbete.
  • Kommunen ska i sin planering arbeta för att fritidsfiskets intressen prioriteras i särskilt betydelsefulla vattendrag.

Kartbild över områden för friluftsliv och rekreation

Kartbild över områden för friluftsliv och rekreation i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.