Översiktsplan – Energiförsörjning och teknisk försörjning

Den tekniska infrastrukturen är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi tar ofta för givet att det finns tillgång till fungerande vatten och avlopp och att vårt avfall tas om hand.

Som allting annat kräver dock tekniska systemen noggrann planering och återkommande underhåll. Det är i huvudsak kommunens ansvar att se till att detta genomförs. Övergången från dagens energikrävande samhälle, med en stor andel fossila bränslen till ett långsiktigt hållbart samhälle är en av de stora framtidsfrågorna. Det är viktigt att de insatser som görs på olika nivåer i samhället inte motverkar varandra. På kommunal nivå finns en energi- och klimatstrategi antagen av kommunfullmäktige som anger inriktningen inför framtiden, inledningsvis med fokus på arbetet i kommunens verksamheter. Energi- och klimatstrategin har kopplingar till mål på såväl nationell och regional nivå som till andra kommunala dokument. Kommunen arbetar även med energifrågor med hjälp av ekonomiska styrmedel (taxor, lån, bidrag och skatter) samt genom information, utbildning och rådgivning.

Riktlinjer och strategier för energi och teknisk försörjning

  • Kommunen erbjuder rådgivning avseende energibesparing och förnyelsebar energi.
  • Kommunen ska verka för att en tankstation för biogas ska finnas i Säters kommun.
  • Vid detaljplaneläggning ska alltid lämpligheten av lokalt omhändertagande av dagvatten prövas.
  • En översyn ska göras vad gäller det formella skyddet av mindre vattentäkter i kommunen. Den pågående inventeringen av enskilda avlopp kommer att leda till ett behov av åtgärder.
  • En handlingsplan ska tas fram för att uppfylla målet att återföra näringsämnen i avloppsslam i kretsloppet.

Kartbild över energi och teknik

Karta över områden för energi och teknik i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.