Detaljplan för kvarteret Bladguldet

För att möjliggöra byggandet av nya bostäder i Mora by tar kommunen nu fram en detaljplan, öster om idrottsplatsen intill Förgyllarvägen. Området som detaljplaneläggs kallas Bladguldet.

Efterfrågan på bostäder i Gustafs är stort, framför allt efterfrågan på villatomter. Detaljplaneförslaget syftar därför till att tillåta enbostadshus, men möjliggör även parhus. Syftet är också att tillkommande bebyggelse ska ske varsamt, med hänsyn till omgivningen och till naturmiljön på området.

Tack för dina synpunkter!

Detaljplaneförslaget har mellan17 juli 2023 till 1 oktober 2023 befunnit sig på samråd. Närboende, allmänhet och myndigheter med flera har lämnat synpunkter på förslaget. Kommunen tackar för alla inkomna synpunkter och arbetar med uppdateringar inför granskningsskedet. Under granskningen kommer ett uppdaterat förslag presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter igen.

Detaljplaneförslaget – samråd

Samrådsförslaget består av en plankarta och en tillhörande planbeskrivning som hjälper till att förstå kartan. Nedan kan du se en bild som visar ett utklipp från plankartan. De gulfärgade ytorna visar mark som föreslås användas för bostäder. De grönfärgade ytorna visar naturmark som föreslås att fortsatt vara natur. De grå ytorna visar mark där lokalgator föreslås att byggas. Detaljplaneförslaget anger också ett antal bestämmelser om hur utbyggnad av området får göras.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss via epost på sbn@sater.se eller ring till kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.