Grävtillstånd och TA-planer

Anvisningar för grävning i allmän mark, Säters kommun

Här hittar du information om grävtillstånd och vad som behövs för att upprätta en TA-plan. Du hittar också information över vad som gäller för skyltar samt vad det blir för påföljder om till exempel säkerhetsföreskrifter inte följs.

Grävtillstånd

Du får inte påbörja ett grävarbete får påbörjas utan grävtillstånd. Anmälan ska göras minst två veckor före start av arbete för att hinna behandla din ansökan.

Grävtillstånd söker du via kommunens e-tjänst ISY Case.

Tillfällig Trafikanordningsplan (TA-plan)

En tillfällig TA-plan ska alltid upprättas av den som utför arbetet. Planen ska innehålla alla nödvändiga trafikanordningar och dess placeringar. Du lämnar in TA-planen i samband med ansökan om grävtillstånd. En kopia av planen ska finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet.

Tänk på att rörelsehindrades och synskadades behov särskilt ska beaktas.

En TA-plan behövs också oftast när du behöver använda offentlig mark, till exempel trottoarer och vägar med mera för uppställning av bland annat containrar och byggställningar. Detta gäller där Säters kommun är huvudman (ansvarig) för allmän plats.  Tänk på att det krävs också ett polistillstånd för att ta i anspråk offentlig mark.

Ansök om TA-plan via kommunens e-tjänst ISY Case.

Skyltansvarig

På varje arbetsplats ska det finnas en person som är skyltansvarig och som ansvarar för vägarbetsutmärkning. Tänk på att tillsyn även ska utföras under helger och helgdagar.

Påföljd

När trafikanters säkerhet äventyras, säkerhetsföreskrifter inte följs, påtalade brister inte åtgärdas inom av Säter kommun påtalad tid eller dessa bestämmelser inte följs sker följande:

  • Om trafikanters säkerhet äventyras och påtalade brister inte åtgärdas stoppar Säters kommun arbetet eller utför erforderliga kompletteringar. Hela kostnaden debiteras byggherren.
  • Återfyllnad av schakt som inte blir godkänd vid besiktning kommer att justeras innan de beläggs. Kostnaden för detta debiteras byggherren för berörd schakt.

Extra ersättning vid anmärkningar, avvikelser från kommunens anvisningar finns i bilaga 3 i dokumentet ”anvisningar för grävning i allmän mark, Säters kommun”.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.