Reglemente krisledningsnämnden

Beslutad av kommunfullmäktige 2021-04-29, § 50.

Diarienummer KS2021/0055.

Utöver det som föreskrivs i ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Säters kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära
händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner skall fungera på lägsta acceptabla nivå.

§ 2

Krisledningsnämnden får i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för sitt reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just denna extraordinära händelses omfattning och art.

§ 3

Krisledningsnämnden ska utgöras av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, det vill säga 5 ledamöter och 5 ersättare.

§ 4

Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören

§ 5

Ordföranden beslutar om/när krisledningsnämnden ska inkallas. Om ordföranden har förhinder åligger detta ansvar 1:e vice ordföranden. Om 1:e vice ordföranden har förhinder åligger detta ansvar 2:e vice ordföranden.

§ 6

Kallelse kan ske muntligt

§ 7

Ordföranden (1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden) får besluta på nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas till nämnden, d v s så snart denna samlats.

Detta innebär att ordföranden (1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden) i en akut situation har samma befogenhet som nämnden i sin helhet.

1: vice ordföranden ersätter ordföranden och 2: vice ordföranden ersätter 1:e vice
ordföranden.

§ 8

Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och i stället låta ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller endast i sådana brådskande situationer, där nämnden inte hinner sammankallas och dess beslut avvaktas.

Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för ordföranden (1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden)

§ 9

Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting regioner
och till enskilda personer.

§ 10

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som nämnden ev har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår.

§ 11

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad skall skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige.

§ 12

Kommunfullmäktige beslutar, om en nämnd, p g a krisledningsnämndens övertagande
av denna nämndsbeslutsrätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader, vilka
uppstått genom beslut av krisledningsnämnden.

§ 13

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt
kommunfullmäktige.

14 §

Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom krisledningsnämndens verksamhet.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud utgör dataskyddsombud även för krisledningsnämnden när denna träder ikraft.

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess, som skulle ha gällt i den ordinarie verksamheten.

Vidare får den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser inte röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om (7 kap 1 § LEH);

  1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
  2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
  3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
  4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.