Socialnämndens hantering av personuppgifter

Inom Säters kommun är det respektive nämnd eller kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig.

Socialnämnden i Säters kommun är ansvarig för hur personuppgifter behandlas inom nämndens verksamheter. Det är viktigt för socialnämnden i Säters kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de uppgifter som vi sparar hos oss.

Personuppgifter ska behandlas lagligt, säkert och korrekt så att den personliga integriteten respekteras. På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter som den sociala sektorn behandlar och i vilket syfte samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Dina personuppgifter skyddas av den dataskyddsförordning som gäller inom EU, kallas även GDPR, General Data Protection Regulation. Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

Syfte med behandlingen och vem som får ta del av dina personuppgifter

Socialnämnden  behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa och dokumentera insatser som beviljas från socialnämnden samt för att utföra åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, skador och omhändertagande av avlidna.

De som behandlar eller tar del av de uppgifter som vi har om dig är anställda inom sociala sektorn som har den behörigheten och handlägger ditt ärende. Om ditt ärende behöver ett beslut i socialnämnden kommer socialnämndens politiker att ta del av de uppgifter som behövs för att beslutet ska kunna tas.

Socialnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.

Rättslig grund

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det enligt dataskyddsförordningen finnas en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunder som främst är aktuella för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller avtal.

Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandlingar i olika situationer.

Typ av personuppgifter

Vilka typer av personuppgifter som behandlas varierar utifrån vilket ärende det rör sig om. Ibland behövs endast namn, medan personnummer och ytterligare uppgifter är nödvändiga i andra fall. Vi frågar inte om mer personuppgifter än nödvändigt.

Ibland krävs att vi behandlar känsliga personuppgifter. Exempel på uppgifter som är känsliga kan vara uppgifter om hälsa, etnicitet, sexuell läggning med flera. Sådana uppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas så länge som socialnämnden har behov av att handlägga ditt ärende.

Som myndighet måste information hanteras enligt gällande arkiv- och gallringsregler. Eftersom de flesta personuppgifterna som behandlas ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras eller raderas. Besluten om gallring finns i regel i en så kallad informationshanteringsplan. Personuppgifterna gallras eller bevaras sedan enligt socialnämndens informationshanteringsplan.

Vidarebehandling

Enligt lag är socialnämnden skyldig att lämna uppgifter för den officiella statistiken. Dina personuppgifter kan därför överlämnas till Socialstyrelsen för sammanställning till allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

När dina personuppgifter behandlas har du som registrerad flera rättigheter. Du kan begära tillgång till vilka personuppgifterom dig som vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, begära dataportabilitet och när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter efter ett samtycke från dig så har du också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan dock normalt inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Överföring till tredje land

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I regel överförs dina uppgifter inte till tredje land men om sektorn behöver överföra dina uppgifter till tredje land ska du få reda på det.

Personuppgiftsansvarig

Det är socialnämnden i Säters kommun som har ansvaret för att sociala sektorn behandlar personuppgifter lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Frågor eller klagomål om personuppgiftsbehandling

Kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller vill använda dig av någon av dina rättigheter som registrerad.

Även med övriga frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller är missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till personuppgiftsansvarig.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att sektorn behandlar dina uppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du också klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsbehandlingar i olika situationer

Webbplatser och cookies

När du besöker någon av våra webbplatser används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra en webbplats för dig som besökare, genom att föra över information mellan webbläsare och webbservrar. De vanligaste användningsområdena är att spara användarens val på en webbsida och för teknisk information.

Kakor används också för att samla statistik om besök på webbsidan.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med förvaltningen, överförs informationen och dina personuppgifter till tredje part, vilket i det här fallet är det företag som driver det sociala mediet.

Sociala medier och tredjelandsöverföring

När du kontaktar sociala sektorn i sociala medier innebär det att dina personuppgifter överförs till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES. Detta är viktigt att känna till eftersom dina personuppgifter inte skyddas av europeisk lag i länder utanför EU/EES. Uppgifter du publicerar i sociala medier kan användas i andra syften än vad du eller socialförvaltningen ursprungligen tänkt, t ex profilering för att skapa riktad reklam och i vissa fall övervakning enligt tredje lands säkerhetslagstiftning. Företaget som äger det sociala mediet meddelar inte nödvändigtvis om eller när detta sker.

Nedan listas de sociala medieplattformar som socialnämnden har konton hos och vilka länder utanför EU/EES som företagen överför personuppgifter till.

  • Facebook: USA
  • Instagram: USA

För din egen skull rekommenderar vi dig att du inte skickar känslig information till kommunen via sociala medier.

Socialnämnden svarar aldrig på frågor som rör individärenden via sociala medier.

Om du ingår avtal med och utför tjänster åt socialnämnden

Om det avtalade uppdraget eller tjänsten innebär att behandling av personuppgifter sker ska ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt bestämmelser i dataskyddsförordningen tecknas mellan parterna i samband med undertecknande av avtalet. I Personuppgiftsbiträdesavtalet ger Socialnämnden instruktioner till den andra parten hur de får behandla uppgifterna.

Vid ansökan om, samt utförande av, insats

Socialnämnden  behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen är som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Socialnämnden hanterar bland annat ärenden för dig som söker insats inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och bostadsanpassning. Inom äldreomsorg och funktionsnedsättning utförs dessutom insatser inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården utför även insatser på beställning från Region Dalarna, så kallad hemsjukvård.
Socialnämnden behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kunna fatta ett korrekt beslut i ditt ärende och för att kunna utföra insatser som du beviljas. Därför behöver nämnden hantera även känsliga personuppgifter.

Vid ansökan om jobb

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter om du skickar in en jobbansökan till sektorn. Behandlingen för att tillsätta tjänsten sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

När du skickar förfrågningar eller synpunkter

Nämnden  behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig då du ställt en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

När du är anställd eller utför uppdrag åt socialnämnden

Det är kommunstyrelsen i Säters kommun som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas om anställda. På uppdrag av kommunstyrelsen är det socialnämnden som behandlar personuppgifter för de som är anställda inom socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att administrera din anställning eller ditt uppdrag, betala ut lön och ersättning. I vissa fall är det nödvändigt för sektorn som arbetsgivare att hantera även känsliga personuppgifter. Detta gäller främst i ärenden om sjukskrivning och rehabilitering. Den lagliga grunden för behandlingarna är rättslig förpliktelse eller för att fullgöra ett avtal.

När du är anhörig

Nämnden behandlar ibland även personuppgifter för anhöriga. Detta görs i syfte att kunna kommunicera med parterna. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vid ansökan av föreningsbidrag

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende om du har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag. Syftet med behandlingen är då att fatta beslut i enlighet med uppsatta riktlinjer för föreningsbidrag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vid straffrättsliga påföljder

I vissa fall ansvarar socialnämnden enligt lag för att genomföra insatser som beslutats av domstol. I dessa fall är det brottsdatalagen som styr hur nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna se till att den påföljd som domstolen beslutat om sker.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.