Hur lång tid tar det att handlägga ett bygglov eller anmälan?

Handläggningstiden för bygglov och anmälningsärenden är väldigt individuell från ärende till ärende.

Ett enkelt ärende kan bli klart inom några veckor efter det att ansökan är komplett (det vill säga att alla beslutsgrundande handlingar finns tillgängliga i ansökan och att uppgifterna är korrekta) och klar för handläggning.

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden.

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är tidsfristen istället åtta veckor.

Exempel på faktorer som kan påverka handläggningstiden

Handläggningstiden kan påverkas av ett flertal faktorer. Här är några vanliga exempel:

  • Ansökt åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser. Kan avvikelsen ses som en liten avvikelse från detaljplanen och att den inte strider mot detaljplanens syfte ska grannehörande ske innan bygglov beviljas.
  • Erinran (anmärkning/ eller klagomål) från grannar vid grannehörande kan ha inkommit och ansökan behöver då hanteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde för beslut.
  • Remissinstanser lämnar synpunkter som leder till att kompletteringar behöver göras i beslutsunderlaget innan bygglov kan beviljas.
  • Byggnadstekniska frågor.
  • Yttrande över yttrande.
  • Ärendet är av principiellt viktig natur och behöver då hanteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde för beslut.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.