Dagvatten – Präst Källa

SKA DENNA VARA KVAR?

Med dagvatten menas vatten som kommer från regn och smält snö. Klimatförändringarna kommer bidra till större och mer långvariga regn, vilket gör att dagvattenhanteringen blir allt viktigare att ta hänsyn till. Säters kommun har tagit fram en dagvattenstrategi som beskriver hur kommunen ska hantera dagvatten. Mer information finns på kommunens webbsida för dagvattenstrategi.

Inom planområdet är risken för översvämningar från angränsande områden liten eftersom planområdet ligger på den högst belägna platsen på Präst Källa. Det är dock viktigt att dagvatten från eller inom planområdet inte orsakar översvämning på angränsande bostadsområden eller på den nya bebyggelsen. För att undvika det ska täta (hårdgjorda) markytor minimeras. I stället för till exempel asfalt kan grus eller genomsläppliga plattor användas på parkeringsytor, gator och gångvägar. För att bidra till en god dagvattenhantering begränsar detaljplanen omfattningen av bebyggelsen och anläggandet av täta (hårdgjorda) markytor. Syftet är dessutom att naturmiljön i högsta möjliga mån sparas, vilket innebär att dagvattnet på ett naturligt sätt kan fortsätta infiltreras i marken eller tas upp av träd och andra växter.

Regn på en gata som bildar en vattenpöl.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.