Tunneln

För att öka tillgängligheten och skapa en säker och attraktiv koppling mellan den södra och norra sidan av järnvägsspåren byggs en ny gång- och cykeltunnel. Det ska bli enkelt att ta sig från Säters centrum via Salutorget till Säterdalen eller stationsområdet. I dagsläget finns en gammal tunnel som går under väg 70, en övergång över väg 70 samt en övergång över järnvägsspåren. Skillnaden blir att den nya tunneln kommer sträcka sig under både väg 70 och järnvägen, vilket skapar en säkrare och mer tillgänglig passage för gående och cyklister. En öppning bevaras mellan vägen och järnvägen för att bland annat släppa in dagsljus och möjliggöra för en eventuell framtida uppgång till busshållplats. Den nya tunneln placeras också något västerut jämfört med den nuvarande. Anledningen till det är att det då skapas en tydlig linje mellan Salutorget och entrén till Säterdalen, en koppling som det länge funnits behov av att stärka.

Arbetet med tunneln påbörjas under våren 2022 och förväntas ske i två etapper, där etapp ett innebär att en tunnel under järnvägen byggs i samband med att järnvägsspåren förlängs, och stationsområdet byggs om. Etapp två innebär att tunneln under väg 70 byggs och samtidigt förändras även uppgången mot Salutorget. Detta arbete påbörjas under våren 2023. Under byggtiden kommer det inte vara möjligt att passera i tunnlarna. När båda tunnlarna är utbyggda kommer den gamla tunneln att rivas.

Illustration av förändringar som detaljplanen möjliggör för gång- och cykelförbindelsen mellan norra och södra sidan av järnvägen och väg 70. Observera att detta är en förenklad skiss på en möjlig lösning. Slutlig utformning tas fram i samband med framtagande av bygghandlingar för järnvägsspår och tunnel. Illustration: Sweco.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.