Rekommendationer för en socialnämnd i balans

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunstyrelsen beslutade att beställa en analys av socialnämndens verksamhet. Anledningen till beslutet var att socialnämnden under 2020-2022 redovisat underskott, det vill säga att nämnden har förbrukat mer ekonomiska resurser än vad nämnden haft i den budget kommunfullmäktige beslutat om.
Uppdraget till Startpoint advisory var att ta fram en analys som ska kunna ligga till grund för hur socialnämnden ska använda sina resurser rätt, hur sektorn arbetar med ledning och styrning, men även en värdering om nämnden har en realistisk budget. Uppdraget innefattade att ge konkreta förslag och rekommendationer till kommunledningen.

De områden som analysen skulle gälla/frågor som skulle besvaras var:
• Verksamheternas arbete med ledning och styrning (ekonomi och
verksamhetsstyrning)
• Värdera om befintliga resurser används effektivt samt hur
• resursplaneringen går till.
• Är organisationen optimal? Hur enheter förhåller sig till uppdragen?
• Hur fungerar planering, bemanning och vikarieanskaffning?
• Beskrivning av demografin, jämförbara kommuner och dess kostnader mm

För att analysera sociala sektorn har Startpoint använt sig av statistik, skriftlig dokumentation och intervjuer med medarbetare och politiker inom sociala sektorn/nämnden och kommunstyrelsenämnden/sektorn. Socialnämnden och dess sektor har analyserats utifrån följande verksamhetsinnehåll:

• Äldreomsorg och hälso- och sjukvård/hemsjukvård
• Individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd
• Funktionsnedsättning

Vad Startpoint i sin analys anser förklarar underskottet

Startpoint har dragit slutsatser kring vilka faktorer de ser som förklaringar till det
aktuella underskottet i sociala sektorn. Underskottet anses förklaras av både faktorer som finns i de berörda verksamheterna och sådant som handlar om organisation och ledning.

Faktorer som Startpoint i sin analys lyfter som möjliga förklaringar till underskottet:

Verksamhetsfaktorer kan vara förklaringar till underskottet:

• Säter har en stor andel personer 65+ med insats i äldreomsorgen. I Säters kommun har 11,5% av dessa hemtjänst, jämfört med 6,5% i medel i riket.
• Det har skett en minskad effektivitet i hemtjänstens utförande, dvs det kravs mer resurser Även om antalet genomförda timmar minskar.
• Ökade kostnader för betalningsansvar gentemot regionen på grund av svårigheter att ta hemutskrivningsklara patienter från sjukhuset.
• Förhållandevis höga placeringskostnader och något fler placerade barn- och unga än i andra jämförbara kommuner.
• Stor ökning över åren gällande antal individer med insats från socialpsykiatrin

Organisatoriska/ledningsfaktorer som kan vara förklaringar till underskottet:

• Sammantaget har budget och utfall ökat mer än inflödet av klienter och omsorgstagare, vilket tyder på att det är organisation och arbetssätt som driver ökade kostnader. Trots detta upplever organisationen att det blivit mer att göra för verksamheterna, och att detta beror på faktorer som inte går att påverka.
• Det finns bristande styrning och ansvarsutkrävande på samtliga nivåer i kedjan. Det visar sig att kommunstyrelsen inte utkrävt ansvar av nämnden, socialnämnden kräver inte åtgärdsplan från sektorn, motsvarande gäller även inom tjänstepersonsorganisationen.
• Det finns en god tillgång till data, men används inte tillräckligt för att analysera den ekonomiska situationen.
• Det finns utmaningar när det gäller att implementera effektiviseringsåtgärder. Det är svårt att gå från idé till verklighet. Linjeorganisationen involveras inte i att hitta lösningar.
• Svårigheter att släppa in andra, vilket upplevs gälla både mellan sektorns verksamhetsområden och gentemot övriga kommunorganisationen. Det upplevs saknas en enande ledningsgrupp som ska lösa utmaningarna tillsammans och hitta långsiktiga lösningar.

Fortsatt arbete

Utifrån sin analys har Startpoint lämnat ett antal rekommendationer till Säters kommun. Rekommendationerna är olika former av åtgärder för att komma till rätta med de faktorer som Startpoint anser förklarar socialnämndens ekonomiska underskott. Till sist rekommenderas också en genomlysning av övriga nämnder/sektorer, i och med att den övergripande styrningen av kommunen också är en förklaring till situationen i socialnämnden.

– Det är bra att vi får tydliga rekommendationer, det var så beställningen av analysen såg ut, säger Marita Skog, kommundirektör.
– Det ger Säters kommun en utgångspunkt i det vidare arbetet, där Säters kommun kommer gå vidare med att skapa förutsättningar för budgetbalans i socialnämnden..
– När det gäller behovet att analysera de data vi redan har tillgång till idag, är det en viktigt grund för utveckling, i alla nämnder och sektorer. Det arbetet tar vi genast itu med. Analyser ger de förtroendevalda ett gott underlag för de beslut de behöver fatta.
– Det finns även andra åtgärdsförslag som är sådana som vi redan agerar utifrån.

Nu kommer rapporten att (efter sommaren) behandlas i kommunstyrelsen och socialnämnden, där eventuella ytterligare åtgärder utifrån rekommendationerna också behandlas.

– I rapporten finns det analyser, bedömningar och påståenden samt ett antal förslag på strukturella åtgärder och konkreta förslag som ska bidra till att få Socialnämndens budget i balans vilket vi tar till oss av, säger Sune Hemmingsson ordförande i Socialnämnden.
– Socialnämnden kommer till hösten begära att sociala sektorn bereder och analyserar förslagen och återkommer till Socialnämnden med förslag till beslut säger Sune Hemmingsson.

Här kan du läsa hela dokumentet ”Granskning av sociala sektorns ekonomiska underskott”.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.