Det händer i projektet särskilt boende Prästgärdet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Just nu pågår de sista arbeten som projektets marklov ger möjlighet att genomföra. Det praktiska arbetet på platsen beräknas pågå till slutet av året. När vintern kommer är det dags att täcka in det utförda markarbetet med cellplastisolering som täcks av presenning. Det gör projektet för att inte tjälen ska kunna krypa ner i marken och förstöra det som nu är klart. Sedan är det väl förberett för årets vinter.

Eftersom bygglovet är upphävt kan projektet inte ännu fortsätta på platsen, men det är full fart i projekteringsarbetet. Sedan bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen har projektet arbetat med de delar som behöver förändras.
Utsidan/exteriören ska bättre anpassas till kulturmiljön som omger boendet, samtidigt som målsättningen är att inte förändra inuti byggnaden.
– Vi har lagt mycket omsorg på den inre miljön. Där har de som ska jobba i byggnaden varit drivande i att skapa ett boende som kommer ge de framtida hyresgästerna så goda förutsättningar som möjligt för ett gott liv, säger Mats Nilsson (S), styrgruppens ordförande.
– Allt i de delarna av projekteringen vill vi behålla, men arbeta med att få fram en bättre fasadlösning.
Projektet har därför tagit in ytterligare kompetens i form av Hidemark & Stintzing Arkitekter AB. Hidemark & Stintzing Arkitekter AB har bland annat arbetat med Ornäsloftet där Statens fastighetsverk varit en av beställarna.

Till den 23 oktober pågår arbetet med en förbättrad fasadritning. Då har projektet en avstämning där målet är att nya lösningar finns på plats, och som gör det möjligt att ta fram nya bygghandlingar för fasaden. När bygghandlingarna är klara ansöker Säters kommun på nytt om bygglov.

Angående överklaganden och anmälningar

Möjligheten att överklaga beslut om olika former av lov är en del av den demokratiska processen.
I allmänhet innebär det för ett byggprojekt att miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen och Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljö-domstolen. När ingen överklagan skett inom den tid som finns fastställd, vinner det senaste beslutet ”laga kraft”. Det innebär att det gäller och inte går att överklaga mer.
Under projektets gång har olika delar överklagats och det har också lämnats in anmälningar. Detaljplanen har vunnit laga kraft, beslutet om bygglov har upphävts av Länsstyrelsen och i några fall har ärendet ännu inte behandlats av aktuell myndighet. Den senaste anmälan är en anmälan om ”uppförande av bodar utan bygglov”.

När Säters kommun sökte marklov för särskilt boende (SÄBO) ingick etableringen i den ansökan. Med etablering menar man uppställning av bodar, material, maskiner och liknande. Med andra ord allt som krävs för att kunna utföra de åtgärder som marklovet innefattar. Bodarna ställs på samma fastighet som marklovsåtgärden utförs.
I ansökan om marklovet redovisade Säters kommun tydligt att de skulle ställa upp bodarna.
Miljö – och byggnämnden* beviljade först själva marklovet. Efter att en sökande fått sitt lov  det ändå inte möjligt att starta arbetet på platsen förrän miljö- och byggnämnden gett startbesked. Inför detta genomförs ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet gick Säters kommun och myndigheten igenom alla förutsättningar för marklovet där etableringen var en av förutsättningarna. Säters kommun fick startbesked för marklovsåtgärden av myndigheten.
Etableringen och uppställningen av bodarna är gjord utefter de krav på säkerhets som finns – både för säkerhet inom och utom byggplatsen.

Skulle myndigheten komma fram till att bygglov ändå krävs, trots tidigare beslut, kommer Säters kommun söka tillfälligt bygglov.

*Hur kommer det sig att Säters kommun söker lov av Säters kommun?
Mark- och bygglov regleras i plan- och bygglagen och enligt den ska varje kommun ha en nämnd som jobbar med frågor kring mark- och bygglov . Nämnden tar självständiga beslut om lov, och ska behandla alla sökande likvärdigt – oavsett om det är en privatperson, företag eller offentlig organisation som ansöker om lov.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.