Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 13 december

VR
Viktoria Robertsson
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna. Fr o m oktober månads budgetuppföljning ska likviditetsrapporten redovisas.
 • Avslå medborgarförslag om att kommunen monterar ner den stora högtalaranläggningen på den höga stolpen vid IP och istället kopplar in den gamla högtalaranläggningen”.
 • Avslå medborgarförslag om att etablera en fritidsgård för barn i mellanstadiet
 • Ställa sig bakom ”Regionalt serviceprogram Dalarna 2022-2030” i sin helhet, utan några ytterligare kommentarer.
 • Återremittera planuppdrag för Detaljplan Mora 44:5>1 Mora By Gustafs, till Säterbostäder med uppdrag att lösa lokaliseringsfrågan för brandstationen samt utreda platsen ur ett miljö- och hälsoperspektiv.
 • Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden ta fram en planeringsstrategi.
 • Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ansvaret för skolskjutshanteringen till barn- och utbildningsnämnden under förutsättning att överenskommen budget för skolskjutshantering tillfaller ansvarig nämnd samt att tidpunkt för övertagande överenskoms de berörda sektorerna emellan.
 • Anta prioriteringsordning för el.
 • Godkänna socialnämndens rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2022.
 • Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras ”vid inaktualitet”, det vill säga efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning.
 • Nominera Abbe Ronsten (S) till Intresseföreningen Bergslaget styrelse.
 • Avstå nominering till styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening.
 • Om val för mandatperioden 2023-2026.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till kommunstyrelsens protokoll 2022-12-13

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.