Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 7 december 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att:

 • Ta del av budgetuppföljningen per den 31 oktober 2022. Generellt finns det små avvikelser mot budget och prognosen för bokslutet för hela 2022 är 0 mkr.
 • Ta del av informationen som kostchef Katarina Lindberg och biträdande kostchef Carina Hjort lämnade om skolmaten, ökande livsmedelspriser och planeringen kring menyn.
 • Förorda huvudförslaget efter den översyn som gjorts för en bättre fungerande fullmäktigesal. Samhällsbyggnadsnämnden inhämtar yttrande från alla nämnder angående förslag på förbättringar för att kommunfullmäktigesalen ska bli ett funktionellt sammanträdesrum.
 • Föreslå kommunstyrelse att bifalla motionen om mer företagsvänliga nämnder i Säters kommun.
 • Anta tjänsteutlåtandet som sitt eget angående granskning av detaljplan Präst Källa. Barn- och utbildningsnämnden vill att samhällsbyggnadsnämnden beaktar två aspekter:
 1. Nybyggnation av bostäder ger eventuellt fler invånare och därmed sannolikt fler barn till förskolan och skolan.
 2. Förslaget att förlänga Korsnäbbsvägen över en gångväg gör att elever som använder den gångvägen till skolan får en mindre trygg skolväg. Vid en förlängning av Korsnäbbsvägen ska säker skolväg tryggas.
 • Lägga informationen till handlingarna om en anmälan av personuppgiftsincident. Bakgrunden är att en medarbetare sparat ett dokument på fel lagringsplats. Detta är åtgärdat.
 • Ta del av informationen från Klockarskolan.
  Rektor Per Sandberg berättar vilka orsaker som kan orsaka frånvaro bland elever och hur Klockarskolan arbetar med åtgärder för att minska frånvaron.
 • Ta del av informationen om SFI för flyktingar från Ukraina.
  Lena Karlsson, rektor på Dahlander kunskapscentrum, berättar hur uppstarten har varit utifrån nämndbeslutet 2022-10-26, om att erbjuda SFI-undervisning för flyktingar från Ukraina, enligt anvisning från Migrationsverket, bosatta i Säters kommun.
 • Ta del av information om arbetsmiljöverktyget Weekli.
 • Ta del av information från barn- och utbildningssektorn. Informationen innefattade bland annat information om nya riktlinjer för elever med skyddade personuppgifter, Förskola Skönvik samt lönestatistik.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-07

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.