Beslut i korthet från Barn- och utbildningsnämnden 12 april 2023

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att:

 • Ha tagit del av budgetuppföljning per den 31 mars 2023.
 • Begära en utökad budgetram på 15,5 miljoner kr förutsatt att kommunfullmäktiges budgetdirektiv ligger fast.
 • Antalet planeringsdagar i fritidshem utökas från fyra till fem, från och med höstterminen 2023. Detta ändras även i ”Placeringsregler för fritidshem Säters kommun”
 • Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen om högskolecentrum på Dahlander kunskapscentrum med motiveringen att det inte ryms i aktuellt budgetår då resurser saknas.
 • Bevilja bidrag till nattvandring på 55 000 kr.
 • Ha tagit del av information om Förskolan Skönvik. Ambitionen är att förskolan ska vara inflyttningsklar hösten 2024.
 • Föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av ”Gemensamt reglemente och barn- och utbildningsnämndens reglemente”.
 • Fastställa samverkansavtal mellan presidierna socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Syftet med samverkan är att bevaka att barn och unga får bästa möjliga stöd och att de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt.
 • Ha tagit del av information från barn- och utbildningssektorn gällande:

KPMG – granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.

Anmälan om kränkande behandling vid Klockarskolan, från Barn- och elevombudet.

Begäran om yttrande av uppgift om kränkande behandling vid Stora Skedvi skola, från Barn- och elevombudet.

Internrekrytering av chefer på Kulturskolan.

Rekrytering av biträdande rektor Centrala elevhälsan och Anpassad grundskola.

En ny Förstelärare internrekryteras.

 • Ha tagit del av redovisad uppföljning av internkontrollplan mars 2023.
 • Mötet avslutades med ett verksamhetsbesök på högstadieskolan Klockarskolan.

Samtliga beslut, i sin helhet, hittar du i protokollet. Länk till protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2023-04-12

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.