söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Rådhuset

Gator, trafik och parkering

Gatukontoret har ansvaret för att kommunens gator och parker sköts på bästa sätt med de medel som står till förfogande. I detta ansvar ligger bland annat att ansvara för drift och underhållsåtgärder, utföra projektering, upphandling samt byggnation. Det ingår även i Gatukontorets uppdrag att hantera kommunens trafikfrågor.

Gatukontoret ansvarar även för kommunens tio föreningsdrivna idrottsanläggningar och sex kommunala bad.

Behovet av drift och underhåll av befintliga anläggningar är viktigt för att Säter skall bli en attraktiv kommun att bo/bosätta sig i. Drift och underhåll främjar även en bra trafiksäkerhet i kommunen.

Gatuavdelningen, kommunens väghållare har ansvar för:

  • Vägtrafikfrågor, lokala trafikföreskrifter.
  • Gatu- och vägunderhåll
  • Parkeringsfrågor
  • Vägplaneringsfrågor
  • Bidrag till enskilda vägar

Blanketter för ansökan avseende nybyggnad eller ombyggnad av enskilda vägar, alternativt driftsbidrag och bestämmelser om kommunala bidrag hittar du i högermenyn.

Kommunens gator, vägar och trafikanordningar ska ge möjlighet till goda och trafiksäkra kommunikationer.

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll inom kommunens väghållningsområde. De underhållna gatorna har en beläggnings-yta av 470 000 kvm.

Gatuavdelningen ansvarar för all vinterväg- och gaturenhållning inom planlagda områden samt för gatu- och vägbelysning, ca 3 700 ljuspunkter

Sidan uppdaterad 2017-01-26 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000