torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vinterbild

Fastighetsägarens ansvar

Från lokala ordningsföreskrifterna för Säters kommun
(antagna av KF 1996-06-18)

  • Det åligger fastighetsägaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet.
  • Det åligger fastighetsägaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.
  • Det åligger fastighetsägaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas ned i rännstensbrunnen.

Gratis grus/sand för halkbekämpning av gångutrymmet kan hämtas vid Gatukontorets lada vid sidan av Norrtullsvägen efter järnvägsövergången.

I korsningar måste sikten vara fri!

Plan- och bygglagen 3 kap 17 § säger att tomt skall hållas i vårdat skick. Därvid skall tillses att växtligheten ej hindrar sikten för trafiken.

Här är några tips för den som har hörntomt, samt om förgårdar (del av tomt närmast gatan);

Plantera den klippta häcken ca 40 cm innanför tomtgränsen för att förhindra överhäng på gångbana som kanske tvingar fotgängare att använda gatan istället för gångbanan.

Plantering av friväxande häckar anpassas efter höjd och bredd.

Sikttrianglar skall finnas med 10 m i alla gatukorsningar!

Håll förgården fri från högväxande häckar och höga staket, så syns dina barn bättre och du själv har bättre sikt och syns bättre när du backar ut från garaget.

Vid tveksamma fall - kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2016-06-23 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000