lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Medborgarförslag

Alla som bor i Säters kommun, unga som gamla, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får invånare möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.
 
Den som ska lämna ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun. Det innebär även att barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.
 
Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare och vara försett med namn, adress och telefonnummer till förslagsställare
 
Förslagen ska endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde men får ej beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget ska vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.
 
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att informera om det i samband med att det anmäls vid fullmäktiges sammanträde samt delta i överläggningarna om och när fullmäktige behandlar ärendet.

Observera att förslaget inte kan skickas via e-post utan medborgarförslaget lämnas till kommunkansliet i rådhuset eller skickas till:
Säters kommun Rådhuset
783 27 SÄTER

Förslaget märks med "Medborgarförslag". När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

Sidan uppdaterad 2017-01-23 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000