måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kostnader inom äldreomsorgen - 2017

Maxtaxa  
Maxtaxa innebär ett högsta avgiftstak på 2 013 kr/månad för år 2017.
 
Avgiftstaket gäller för varje brukare för sig, således även för makar och sammanboende oavsett om båda eller en av parterna har en biståndsbedömd insats. Dvs. varje enskild omsorgstagare får betala för den insats som hon/han är beviljad.

Minimibelopp och förbehållsbelopp
Med minimibelopp avses det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm och dagverksamhet.
Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, enligt schabloniserade kostnadsposter. När boendekostnaden läggs till minimibeloppet kallas det förbehållsbelopp.

Säters kommun har tidigare beslutat att förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå.

Ensamstående 65 år och äldre

5 057 kr

Gift/sambo 65 år och äldre

4 273 kr

Ensamstående 64 år och yngre

5 563 kr

Gift/sambo 64 år och yngre

4 700 kr

 

Uträkning av avgiftsutrymme

Du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme för omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet.
För att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymmet kommer du att få en inkomstförfrågan skickad till dig.

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

+ Nettoinkomst*
+ ev. Bostadstillägg
— Minimibelopp (personliga medel)
— Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Om ditt avgiftsutrymmet blir 150 kr/månad, betalar du högst 150 kr/månad för t.ex. omvårdnad m.m. även om avgiften är högre.
Är avgiftsutrymmet 3 000 kr/månad betalar du högst 2 013 kr/månad enligt maxtaxan.

Om du avstår från att lämna in inkomstblanketten debiteras full avgift enligt gällande taxa.
Inom särskilt boende finns avgifter som betalas utöver avgiftsutrymmet. Det är råvarukostnadsdelen i matabonnemanget, förbrukningsvaror samt möbler och husgeråd.

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Förmögenheten/kapitalet påverkar inte avgiften.

Nettoinkomster för makars och registrerade partners läggs samman och delas vid avgiftsberäkningen.

Avgiftsbeslutet kan överklagas.

Om du är missnöjd med beslutet


Socialförvaltningen är skyldig att ge Dig ett skriftligt beslut där det står varför Du fått avslag. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa Dig att överklaga.
  • Till höger kan du öppna och skriva ut broschyren om Taxor och avgifter.
Sidan uppdaterad 2017-05-23 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Socialförvaltningen
  • Ulla Hansson
  • Avgiftshandläggare
  • Tel: 0225-55 172
  • Fax: 0225-55 139

Besöksadress


Rådhuset, Åsgränd 2
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000