måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kostnader för hemsjukvård och hjälpmedel- 2017

Hemsjukvård och Hembesök

Kategori

Avgift
Barn och ungdom ej fyllda 20 år0 kr
Har avgiftsfri sjukvård 
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast150 kr/gång (fr.o.m. november 2014 max 450 kr/månad)
Tilläggsavgift jourtid0 kr
Sent avbokat besök/uteblivet besök350 kr + 50 kr för faktureringsavgift
Tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid 
Hemsjukvård450 kr/månad
(Inskriven i hemsjukvården) 

Flera patienter i samma familj

Endast en hembesöksavgift debiteras då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. Det är valfritt vem som tillgodoräknar sig hembesökstillägget i maxtaxan.

Flera behandlingar samma dag och tidssamordnade besök

Om patienten får flera behandlingar som behandlingsmässigt måste ges samma dag debiteras endast en besöksavgift.

Flera besök samma dag, tidssamordnade enligt patientens önskemål, debiteras var för sig. Om besök samordnas av vårdgivaren som samverkar kring patienten debiteras en avgift, d v s om flera professioner gör hembesök samtidigt.

Konsultation vid sjukvårdande behandling

Konsultation sker utan debitering av patientavgift.

Läkarbesök i hemmet

Vid hembesök av läkare där sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast från kommunen åker samtidigt, debiteras för hembesök från respektive huvudman.

Maxtaxa

Avgift för hemsjukvård och hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler. Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Hjälpmedel ordinärt boende

Kategori

Avgift

Barn och ungdomar ej fyllda 20 år 0 kr
För barn och ungdom ej fyllda 20 år debiteras ingen hjälpmedelsavgift 
Hjälpmedelsavgift150 kr
Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett hjälpmedel inkl tillbehör vid första utlämnandet. Så även för varje tillkommande hjälpmedel samt för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar. Hjälpmedelsavgift debiteras inte för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar samt för reservdelar 

Hjälpmedel särskilt boende, LSS- och psykiatriboende samt personer på korttidsboende med beslut om särskilt boende

Kategori

Avgift

Barn och ungdomar ej fyllda 20 år 0 kr
För barn och ungdom ej fyllda 20 år debiteras ingen hjälpmedelsavgift 
Hjälpmedelsavgift50 kr/månad
Grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel, försälj-ningsprodukter från egenansvarslistan. Hjälpmedel vid palliativ vård i livets slut-skede.  
Hjälpmedelsavgift växelvård0 kr
Personen tar med sig de förskrivna hjälp-medel som är praktiskt möjligt att frakta mellan hemmet och växelvårdsplatsen. Inga hjälpmedelsavgifter debiteras för det som behövs vid vården på växelvårdsplatsen. 
Nyförskrivning150 kr
Vid nyförskrivning av hjälpmedel inför hemgång från korttidsboende 

Kostnad för förbrukningsartiklar och underhåll

Den enskilde betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte. Med förbrukningsartiklar avses t ex däck och slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik.

Den enskilde betalar för rengöring av hjälpmedel, om hjälpmedlet inte är rengjort innan det lämnas för reparation.

Kostnad för borttappat hjälpmedel och försäkring

Om den enskilde tappar bort lånat hjälpmedel eller om det har förstörts ge-nom oaktsamhet eller olyckshändelse kräver kommunen ersättning om nytt motsvarande hjälpmedel ska lånas ut.

Den enskilde bör kontrollera att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel och eventuellt komplettera med särskild försäkring. Den enskilde betalar själv försäkring och självrisk.

Mer information om hjälpmdelsavgifter

Se mer om avgifter och kostnader för patient/brukare i Hjälpmedelsguiden på www.ltdalarna.se

Sidan uppdaterad 2014-09-29 av Marie-Louise Snell
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Socialförvaltningen
 • Lena Forsberg
 • Verksamhetschef
 • Tel: 0225-55 323
 • Skicka e-post
 •  
 • Marianne Henriksson
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 • Tel: 0225-55 320
 • Skicka e-post
 •  
 • Sjukgymnast
 • Telefontid vardagar
 • kl. 07.15-09.00
 • Tel: 0225-55 467
 •  
 • Arbetsterapeut
 • Telefontid vardagar
 • kl. 07.15-09.00
 • Tel: 0225-55 333
 •  
 • Demenssköterska
 • Tel: 0225-55 332
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000