måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Årsredovisning

Kommunchefen sammanfattar verksamhetsåret 2016

Det har varit ett spännande och aktivt år. Vi har blivit utmanade i olika sammanhang och vi har också fått och skapat många möjligheter.

Vi växer och behöver plats att växa

I ambitionen att bli 12 000 kommunmedborgare år 2030 närmar sig Säters kommun att bli 11 100 personer. Vi har haft en befolkningsökning med 77 personer under 2016.

Ett viktigt och omfattande arbete med att utveckla det kommunövergripande arbetet ”Bilden av Säter” har påbörjats. Tillsammans målar vi bilden av vårt Säter så att fler kommer känna till styrkorna och möjligheterna som finns i Säters kommun. I Säters kommuns ska ännu fler vilja bo och verka.

För att göra det möjligt för 12 000 personer att bo i Säter har kommunfullmäktige beslutat om en bostadsförsörjningsplan. Planen är långsiktig och möjliggör en klok och balanserad bostadsplanering- och lokalplanering. För att skapa fler bostäder i Säters kommun har vi intensifierat vårt uppsökande arbete gentemot nationella, regionala och lokala aktörer inom bostads- och finansieringsbranschen. Vi ska attrahera dem till att investera inom vår kommun och region. Som en del i arbetet har Säters kommun via samarbetet inom Region Dalarna deltagit i Almedalsveckan på Gotland samt tillsammans med kommunerna inom Falun-Borlänge regionen deltagit vid Stockholm Business Arena (SBA).

Försäljningen av tomtmark i de områden som kommunen exploaterat har gått och går bra. Säterbostäder planerar kontinuerligt för fler lägenheter. Detaljplanen för området Liljan har varit prioriterat. Där planerar Säterbostäder att bygga lägenheter.

Vi ska bygga ett nytt särskilt boende för 60-65 platser med expansionsmöjlighet till 100 platser. Ambitionen är att det ska gå att flytta in under år 2020.

Nya Säterbor

2016 var ett år vi gick in i med annorlunda utmaningar gentemot vad vi var vana vid. Sverige tog emot många asylsökande från bland annat Syrien och Afghanistan, och av dessa var många ensamkommande barn. Till Säters kommun anlände i slutet på 2015 cirka 150 asylsökande.

I vårt arbete var det viktigt att skapa goda förutsättningar för de som kom till vår kommun. Här skulle de bo och leva under den period Migrationsverket placerat dem i Säters kommun. Många kreativa initiativ togs för att skapa ett bra mottagande i kommunen. Främst handlade initiativen om samhällsinformation och språkinlärning.

Barn och ungdomar började i kommunens för- och grundskolor. Kommunen och civilsamhället arbetade tillsammans och skapade livskvalitet för de människor som placerats i Säters kommun.

Sammantaget har hela kommunkoncernen klarat av sina uppdrag under tiden med många asylsökanden mycket väl.

Migrationsverket avslutade sina avtal med privata aktörer inom kommunen under hösten 2016. Antalet ensamkommande barn som har kommit till kommunen har efter en kraftig uppgång i början på året, minskat. Dessutom har staten ställt nya krav vad gäller boendet för de asylsökande.

Säters kommun har under året tagit emot 49 personer utifrån den nya bosättningslagen. Lagen innebär att Säters kommun ska erbjuda bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd, enligt en fördelning framtagen av Arbetsförmedlingen

Med färre nya asylsökande behöver kommunens organisation anpassa sig, och det arbetet pågår nu.

Säterdalen

Säterdalen hade över 120 000 besökare under 2016. Arbetet med att utveckla Säterdalen är prioriterat. Säterdalen ska vara ett allsidigt och attraktivt besöksmål, och förutsättningarna är goda.

Bättre skolresultat

Skolorna har startat ett stort utvecklingsarbete för att höja elevernas resultat. Barn och utbildningsnämnden fattade under våren 2015 beslut om att inte anta fler elever på gymnasiets nationella program. Avvecklingen av ungdomsgymnasiet fortgår enligt plan. I samband med examen 2017 slutar de sista eleverna som gått ungdomsgymnasiet på Dahlanders Kunskapscentrum.

Ledarskap för bättre resultat och kvalitet

Ledarskapsprogrammet som genomfördes under 2015 fullföljdes under 2016. Samtliga chefer har deltagit. Syftet har varit att utveckla ledar- och medarbetarskapet och på det sättet stärka organisationens förmåga att utföra de fastställda uppdragen med god kvalitet.

Nu sätter vi lärandet under ledarskapsprogrammet i rörelse och användning på kommunens enheter. I förvaltningarna har arbetet med att utveckla den inre organisationen tagit fart.

Året 2016 slutade som det startade: fullt av utmaningar och möjligheter.

Pär Jerfström

Kommunchef


Här till höger hittar du årsredovisningar för Säters kommun i pdf-format.
Sidan uppdaterad 2017-04-18 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000