söndag 30 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Samråd - Detaljplan för Stora Skedvi skola m.m.

Det pågående arbetet med detaljplan för Stora Skedvi skola m.m. är nu klart för samråd.

Säters kommun föreslår att ny detaljplan ska upprättas för Stora Skedvi skola. Planhandlingarna består av en karta med bestämmelser och en beskrivning.

Syftet med detaljplanen är att ersätta del av befintlig byggnadsplan från 1962 för att medge en utbyggnad av Stora Skedvi skola så att verksamheten kan inrymma både skola, förskola och idrottshall. Samt att ändra tillåten markanvändning inom fastigheten Skedvi Kyrkby 34:2 så att pågående användningssätt som handel kan medges.

Planprocessen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. PBL. Efter det att samråd har genomförts och inkomna skrivelser sammanfattats i en samrådsredogörelse ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan och låta det granskas innan ett antagande kan ske. Detaljplanen beräknas kunna antas och vinna laga kraft under våren 2015. Målet är att kunna påbörja en utbyggnad som är färdig till januari 2016 för förskolan och januari 2017 för skolan i enlighet med investeringsbudget.

Vill du veta mer? Välkommen på samrådsmöte!

Tid:               kl 18:00 onsdagen den 18 Februari 2015

Plats:             Matsalen, Stora Skedvi Skola

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och Byggenheten, Västra Långgatan 12, Säter, samt Biblioteket i Stora Skedvi (under ordinarie öppettider) samt vår hemsida: www.sater.se under perioden  2015-02-11 – 2015-03-11.
Den som har synpunkter i ärendet ska framföra dessa skriftligen till Säters kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 27 Säter, senast
2015-03-11.


Sidan uppdaterad 2015-03-02 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000