torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Pressmeddelande från Räddningstjänsten
Dala Mitt

Om situationen med brandmän i beredskap (RiB)

Under 2016 har SKL och Pacta tillsammans med fackförbunden Kommunal, Vision och Brandmän-nens Riksförbund, förhandlat fram ett nytt avtal för Räddningspersonal i Beredskap (RiB-17) i sam-band med att det förra avtalet RiB-15 löpte ut. Det nya avtalet har fått kritik av vissa RiB, då man an-sett sig få för lite ersättning för arbetet.

Det handlar främst om att ersättningen under kvällar och helger, så kallad OB-tid, omfördelats till förmån för en högre timersättning under hela dygnet.

Mer ersättning till RiB
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har inte mandat att lova mer anslag från med-lemskommunerna till förbundet och därmed till RiB, än vad medlemskommunerna tilldelar för varje verksamhetsår. Anslaget skall räcka till hela RDM:s verksamhet som är budgeterad.

RDM har dock beslutat om höjd ersättning i form av bland annat mer betald träningstid och ersättning för omkostnader för el till motorvärmare. Dessa ersättningshöjningar ryms inte inom budgetramen men genom omfördelning i budget kan ett utrymme skapas. Dessa ersättningar har inte ansetts till-räckliga av en del brandmän i beredskap inom RDM.

Handlingsplan inlämnad
- Vi har arbetat fram och lämnat in en handlingsplan till Länsstyrelsen där RDM redogör för åtgärder som kan genomföras om de uppsägningar som nu inkommit verkställs, berättar Leif Andersson, för-bundschef. I landet som helhet har nära hälften av de anställda RiB som sagt upp sig, tagit tillbaka sin uppsägning, men så har inte skett i RDM.

Det finns en risk att räddningsstationerna i Stora Skedvi och Säter samt Mockfjärd saknar tillräcklig bemanning för att fortsätta fungera som RiB-stationer på samma sätt som idag.

- Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har antagit en handlingsplan där RDM tillfälligt kan tvingas frångå delar av det uppdrag som kommunerna givit RDM för innevarande mandatperiod. Detta är som en direkt konsekvens av situationen, fortsätter Leif Andersson.

Operativt innebär det nya läget att om inte uppsägningarna tas tillbaka kommer det att ta längre tid innan den enskilde medborgaren får samma typ av hjälp som idag. Räddningsstyrkor från andra plat-ser än idag behöver komplettera de brandmän som finns kvar i organisationen efter den första veckan i maj då 25 personer slutar. Vilka styrkor som kommer till undsättning för att komplettera de minska-de kårerna, beror av var en olyckshändelse inträffat.

Utbildning för boende
RDM kommer också att erbjuda invånare i de orter där beredskapen för RiB förändras utbildning i att förebygga brand samt i hur man går tillväga för att göra en första insats vid brand. Utbildningstillfällena annonseras på RDM:s Facebook-sida och på hemsidan www.dalamitt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RDM vill trycka särskilt på vikten av att den enskilde medborgaren verkligen förstår den skyldighet som Lagen om skydd mot olyckor (LSO) redan idag riktar till den enskilde. Detta blir viktigare ju längre från en brandstation man bor. Branden kan bara hanteras av den enskilde och är fastighets-ägarens eller den boendes ansvar ända till dess räddningstjänsten kommit till platsen och påbörjat en räddningsinsats.

En brandsläckare, brandvarnare och brandfilt är en rimlig miniminivå för brandskyddet i ett nor-malhem. Därtill måste det enligt LSO finnas utrusning för livräddning i händelse av brand i bostad. Detta kan till exempel vara en stege för att ta sig ut från övervåningen i sin villa/radhus. Genom att kontakta RDM kan du få en rådgivning om vad som är skäligt för just din bostad.

- RDM kommer fortsatt att arbeta för att återta den beredskapanivå vi hade innan uppsägningarna, betonar Leif Andersson. Dock kan vi inte säga när vi nått till den nivån igen.

För mer information:
Anders Sörman, Kommunikatör
Tfn: 023 – 48 88 17

Räddningstjänsten Dala Mitts förebyggande-nummer:
023-48 88 44

 

Sidan uppdaterad 2017-04-28 av Christina Mårts
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000