tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

När bygglov inte behövs

Det finns vissa åtgärder som du kan utföra utan bygglov om du bor i ett en- eller tvåbostadshus.

Förutom de befintliga (skyddad uteplats, skärmtak och friggebod) infördes den 2 juli 2014 nya bygglovbefriade åtgärder:

  • Komplementbyggnad "Attefallshus" på högst 25 kvm
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad med 15 kvm
  • Tillbyggnad med högst 2 st takkupor
  • Inredning av ytterligare en bostad – gäller endast enbostadshus

Dessa nya åtgärder kräver en anmälan till kommunen istället för en bygglovsansökan och du måste få ett startbesked innan du får börja bygga. Påbörjat arbete utan startbesked leder till sanktionsavgift på samma sätt som lovpliktiga åtgärder.

I vissa fall kan det krävas bygglov även för dessa bygglovbefriade åtgärder.
Bygglov krävs i följande fall:

  • Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att friggeboden/"Attefallshuset" ska vara bygglovsbefriad.
  • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
  • För åtgärd på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig elle kontsnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulutmiljöinventering.
  • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, om området ligger inom rikstintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

För mer information kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljö- och Byggenhet på tel 0225-55193 eller 55157 mellan kl 10-12 (torsd även 13-15).

Tänk på att kring sjö eller vattendrag krävs strandskyddsdispens!

Sidan uppdaterad 2014-08-26 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000