torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Inbjudan till samråd om ny detaljplan för kv. Liljan (inför byggnation av höghus)

Säters kommun bjuder in till en informationsträff gällande förslag till en ny detaljplan för kvarteret Liljan.

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen under samrådstiden. 

Planhandlingarna består av en karta med planbestämmelser, en planbeskrivning, en bullerberäkning, en riskbedömning avseende transporter med farligt gods och en markundersökning.

Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Säter genom att delar av planområdet planeras för flerbostadshus. Totalt planeras ca 80 bostäder.

Även behovet av parkeringsplatser för grannkvarteret Lutan tillgodoses genom att Trädgårdsgatan får ändrad användning och ett tillskott på ca 20 parkeringsplatser.

Planen innebär även en anpassning av området för butikslokalen till gällande förhållanden. Samtidigt som andra delar av planområdet säkerställs som allmän plats, naturmark och parkmark.

Planområdet utgörs av ett mindre område i anslutning till Säters innerstad, länsväg 650 och riksväg 70. Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där delar av planområdet redovisas som centrum och butiker. Nuvarande detaljplan anger området för handelsträdgårdsändamål.

Ärendet handläggs med utökat planförfarande vilket innebär kungörelse och samråd, därefter kungörelse och granskning innan planen kan antas.

Samråd pågår under perioden 2016.08.24 – 2016.09.20.

Välkommen på information

Tid: måndagen den 29 augusti 2016 kl 14:00-18:00
Plats: utanför Willys, Torggatan 2

Samrådshandlingarna finns tillgängliga här

Handlingarna finns som länkar till höger.
De finns även hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter samt på kommunens bibliotek, Skolgränd 6, Säter.

Så här lämnar du dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra det senast 2016-09-20.
Synpunkter lämnas gärna skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 30 Säter

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sofie.norberg@sater.se.

Sidan uppdaterad 2016-08-22 av Eva Olsson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000