måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Inbjudan till granskning av detaljplan

Detaljplan för del av kvarteret Folieraren, Mora by, Säters kommun, Dalarnas län

Granskning pågår under perioden 2017-03-01--2017-03-26

Syfte

Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för del av kvarteret Folieraren i Mora by. Detaljplanen tas fram för att tillgodose behovet av tomter i Gustafs tätort. Planområdet består av ett mindre område på ca en hektar i anslutning till Förgyllarvägen, Guldläggarvägen och Skyttevägen. Totalt planeras sex nya tomter. Planen innebär även en anpassning av korsningen in till förskolan från Guldläggarvägen.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2013 samt förslag till ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort som varit ute på samråd under sommaren/hösten 2016.

Samråd

Detaljplan för del av kv. Folieraren har varit ute på samråd under perioden 26 oktober 2016 till 6 december 2016. Toalt inkom nio yttranden varav fyra med synpunkter. Inkomna synpunkter samt ändringar av planhandlingarna framgår av samrådsredogörelsen.

Synpunkter

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen 2010:900 vilket innebär att sakägare/ fastighetsägare, myndigheter, allmänheten med flera har möjlighet att komma med synpunkter under granskningen innan planen kan antas. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingarna består av en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse, bullerutredning samt tre gällande detaljplaner för området.

Handlingarna finns utställda här:

På kommunens hemsida www.sater.selänk till annan webbplats (under fliken ”Bygga och bo”)

Hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Västra Långgatan 12 i Säter

På kommunens bibliotek i Gustafs Enbacka skola, Enbackavägen. 62

På kommunens bibliotek i Säter Biblioteket i Säter, Skolgränd 6

Så här lämnar du dina synpunkter:

Den som vill lämna synpunkter kan göra det senast 2017-03-26.

Synpunkter lämnas skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Box 300, 783 27 Säter

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sbn@sater.se



Sidan uppdaterad 2017-02-28 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000