måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Inbjudan till granskning av detaljplan

Detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort, Säters kommun, Dalarnas län

Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för fastigheten Mora 8:76. Planhandlingarna består av en karta med planbestämmelser, en planbeskrivning, en markteknisk undersökningsrapport (MUR), en riskanalys avseende omgivningspåverkan från sprängningsarbeten, ett PM om Geoteknik samt en samrådsredogörelse.

Detaljplanen görs för att nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas. Gällande detaljplan medger endast byggnation på den yta där det befintliga vattentornet står. Detta gör det omöjligt att uppföra en ny vattenreservoar samtidigt som det befintliga vattentornet är i drift under byggnationen. Därför måste en ny detaljplan tas fram.

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen 2010:900 vilket innebär att sakägare/ fastighetsägare, myndigheter, allmänheten med flera har möjlighet att komma med synpunkter under granskningen innan planen kan antas. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Samråd pågår i två veckor under perioden 2017-04-03 – 2017-04-17.

Här kan du ta del av samrådshandlingarna

På kommunens hemsida: www.sater.se

På Rådhuset Åsgränd 2 i Säter

På kommunens bibliotek i Säter och Gustafs Biblioteket i Säter, Skolgränd 6

Biblioteket i Gustafs, Enbacka skola

Så här lämnar du dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter ska göra det senast 2017-04-17.

Synpunkter lämnas skriftligen till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Box 300, 783 27 Säter

Vill du veta mer eller har frågor?


Kontakta planarkitekt Sofie Norberg på telefon 0225-55 162 eller e-post: sbn@sater.se

 

Sidan uppdaterad 2017-03-31 av Camilla K Andersson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000