måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Granskning - Områdesbestämmelser för Bispberg

Det pågående arbetet med nya områdesbestämmelser i Bispberg är nu klart för granskning.

Säters kommun föreslår att nya områdesbestämmelser ska upprättas för Bispberg. De består av en karta över området med bestämmelser och en beskrivning. Till områdesbestämmelserna hör även ett häfte med en lokal byggnadsordning för Bispberg, vilken innehåller allmänna råd och rekommendationer i byggnadsvård vid ändringar av befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse.

Syftet med de nya områdesbestämmelserna är att säkerställa det riksintresse för kulturmiljövården som Bispberg utgör. Syftet är också att ge kommunen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen med stor hänsyn till den befintliga miljöns karaktär och särdrag bland annat genom utökad lovplikt.

Området är inte planlagt tidigare, med undantag för områdesbestämmelser för Bispbergs gruva mm, dvs själva gruvområdet och Bispbergs herrgård. Dessa områdesbestämmelser kommer att upphöra att gälla i samband med att nya områdesbestämmelser, som omfattar hela det riksintressanta gruvsamhället, införs.

Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och Byggenheten, Västra Långgatan 12, Biblioteket i Säter (under ordinarie öppettider) under tiden 2015-01-16 – 2015-02-13.

Den som har synpunkter i ärendet ska framföra dessa skriftligen till Säters kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 27 Säter, senast
2015-02-13.

Upplysningar:

Åke Hjalmarsson, telefon 0225-55 162 e-post: ake.hjalmarsson@kommun.sater.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Sidan uppdaterad 2015-01-15 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000