torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Attefallshus och annat bygglovsbefriat kräver oftast anmälan

Bygglovsbefriad åtgärd:

  • Du ska göra en anmälan och invänta startbesked om du vill bygga en komplementbyggnad på 25 m2 (det så kallade ”Attefallshuset”), göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus med 15 m2 eller inreda ytterligare en bostad.
  • Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, utan anmälan eller startbesked.


Så här anmäler du en bygglovsbefriad åtgärd:

Du ska lämna din anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Den ska innehålla samma handlingar som när du söker bygglov. Det gör du genom att skicka med ritningar, beskrivningar och kontrollplan.

I vissa fall kan det krävas bygglov även för dessa bygglovsbefriade åtgärder. Bygglov krävs i följande fall:

  • Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att friggeboden/”Attefallshuset” ska vara bygglovsbefriat
  • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö förekriver  utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder
  • För åtgärd på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering). 

För mer information kontakta:
Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljö- och Byggenhet på  tel 0225-55193 eller 55157 mellan kl 10-12 (torsdagar även kl 13-15). Information finns också på vår hemsida: www.sater.se under Bygga och Bo 

Tänk på att kring sjö eller vattendrag krävs strandskyddsdispens.Sidan uppdaterad 2015-04-13 av Berit Lindström
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000