lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Stöd och bidrag

Den 1 januari 2007 inleddes ett nytt landsbygdsprogram för stöd och ersättningar till landsbygden. Programmet ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning, och har dessutom höga ambitioner för miljön. Lokalt engagemang i landsbygdens utveckling ska också uppmuntras. Program är indelat i fyra prioriterade områden:

  • Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket
  • Miljö och markskötsel
  • Diversifiering av ekonomin och god livskvalitet på landsbygden
  • Leaderdimensionen, dvs. lokala utvecklingsprojekt mellan ideella, privata och offentliga aktörer.

Majoriteten av de stödmöjligheter som finns tillgängliga för landsbygdsutveckling framöver utgår från det nya Landsbygdsprogrammet som således utgör vårt viktigaste verktyg att jobba med när det gäller ekonomiskt stöd till olika aktiviteter i syfte att utveckla landsbygden. Nedan redogörs för dessa samt ytterligare stödformer.

Landsbygdsprogrammet -Leader
Leader är en del av EU:s landsbygdspolitik med syfte att trygga landsbygdsområdenas framtid och göra det lättare att både bevara och skapa nya arbetstillfällen. Det unika med Leader är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. LEADER är en förkortning av ett franskt uttryck, som betyder "länkarna mellan åtgärder som syftar till att utveckla landsbygdens ekonomi". Säters kommun ingår i Leader Nedre Dalälven. Under våren finns två ansökningstillfällen. Inför det första beslutsmötet gäller 11 februari som sista ansökningsdatum. I påföljande omgång tas ansökningar emot tom den 4 maj. För mer information om Leader Nedre Dalälven och ansökningsförfarandet kontakta kansliet eller se länken till höger.

Landsbygdsprogrammet -Företagsstöd
Företagsstöd kan sökas till nytta för dig själv eller företaget. De stödberättigade delarna är startstöd för unga jordbrukar, investeringsstöd, stöd för köp av tjänster och stöd för kompetensutveckling. Företagsstödet kan alltså vara något för dig om du står inför en investering eller köp av någon tjänst i syfte att utveckla ditt företag. Likaså om du vill börja med en ny verksamhet inom företaget eller vill kompetensutveckla dig själv eller dina anställda. Som startstöd ger det även möjlighet om du vill starta eller etablera dig som ägare till ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Mer information kontakta Länsstyrelsens Lantbruksenheten eller Näringslivsenheten alternativt se länkar till höger.

Landsbygdsprogrammet -Projektstöd
Projektstödet som kan sökas av privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som har syfte att vara till nytta för fler. Stödet består av många olika inriktningar: diversifiering av jordbruksföretag, entreprenörskap och småföretagande, landsbygdsturism, service, fritids- och kulturaktiviteter, bygdeutveckling, natur- och kulturarvet, samarbete och innovation inom de gröna näringarna, lokal infrastruktur och kompetensutveckling. Om du vill förverkliga en idé tillsammans med andra oavsett om det är ett samarbete i en by eller produktutveckling så kan projektstödet vara något för dig.

För mer information kontakta Lantbruksenheten eller Näringslivsenheten på Länsstyrelsen, alternativt se länkar till höger.
 
Mål 2 Norra Mellansverige — Regionala fonden
Programmet ger stöd till projekt inom insatsområdena näringslivsutveckling och tillgänglighet. Totalt finns ca 1,75 miljarder svenska kronor för perioden 2007-2013 från Europeiska regional utvecklingsfonden tillgängliga för programmet som omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län. Dess medel ska bidra till att förverkliga de övergripande målen som är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmet administreras av Nutek med kontor i Gävle.

För mer information se länk till höger.
 
Mål 2 Norra Mellansverige — Sociala fonden
Under perioden 2001-2013 satsas totalt ca 12 miljarder i Sverige på projekt för kompetensutveckling av sysselsatta och de som står längst från arbetsmarknaden. Programmets övergripande mål är att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och sysselsättning. Förvaltningsmyndighet är ESF-rådet och Dalarna administreras från kontoret i Gävle som ansvarar för regionen Norra Mellansverige.

För mer information se länk till höger.

Mål 3 Territoriellt samarbete - Interreg
Interreg är EU:s program för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU eller i angränsande till EU. Dalarna kan medverka i följande tre program inom Interreg IV under åren 2007-2013.
Interreg IVA Sverige-Norge
Programmet stödjer innovativa projekt mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Berör fyra svenska län, däribland Dalarna, och fem norska fylken. Den totala budgeten ligger på 1,1 miljarder för de aktuella sju åren.
Interreg IVB Östersjön
Syftar till att stimulera samarbete mellan länderna kring Östersjön och hela Sverige har möjlighet att jobba i detta program.
Interreg IVC Interregionalt samarbete
Alla regioner från hela EU, Norge och Schweiz har möjlighet att samverka i detta program.

För mer information se länk till höger.
 
Bygdemedel
Bygdemedel utgörs av avgifter som vattenföretag måste betala till de fonder som Länsstyrelsen förvaltar. Den årliga avsättningen i fonden för Långhag är ca 14, 000 kr. Bygdemedlen kan användas till allmänna ändamål som främjar näringslivet eller service i bygden eller på annat sätt är till nytta för denna, som exempelvis reparationer/-investeringar i byggnader, förbättringar i idrottsanläggningar eller inköp av utrustning
Föreningar/organisationer eller enskilda har möjlighet att söka, vilket normalt sker i slutet av året.

Framtidsbanken
Södra Dalarnas Sparbank har inte några aktieägare som kräver utdelning. Istället kan banken använda en del av vinsten till satsningar som utvecklar Södra Dalarna. Framtidsbanken ska bidra till positiv utveckling och ökad tillväxt i Södra Dalarna. Projekten ska vara av allmän nytta utvecklande för näringslivet, samhället eller kulturen i södra Dalarna. Sparbanksstämman fattar årligen beslut om hur stor del av vinsten som ska avsättas till Framtidsbanken. 2010 finns det 1, 5 miljoner.
För mer information se länk till höger eller kontakta framtidsbanken@sodradalarnassparbank.se

Sidan uppdaterad 2013-01-17 av Linda Sigfridsson
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000