lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Strandskydd

Strandskydd gäller generellt inom 100 meter från strandlinjen vid sjöar vattendrag och kuster. Inom strandskyddsområde är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar, ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de  hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt, eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar anordningar eller åtgärder som behövs för jord- eller skogsbrukets, fiskets eller renskötseln och för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Hus för bostadsändamål kan dock inte räknas hit.

Särskilda skäl

Dispens från förbudet kan sökas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen om man har särskilda skäl, dvs. om det område som dispensen avser
1.  redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2.  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller,

6.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ytterligare en förutsättning för att få dispens är att biologiska värden inte påverkas på ett icke acceptabelt sätt. En ansökan ska vara skriftlig och förutom redovisning av verksamhetens omfattning och vilka särskilda skäl man anser sig ha även innehålla en karta. Ett beslut om dispens upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två, eller avslutats inom fem år.

I kommunens översiktsplan har också ett antal områden för landsbygds-utveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden, pekats ut. Inom dessa finns utökade möjligheter för kommunen att bevilja dispens från strandskydds-bestämmelserna för åtgärder som kan stimulera den lokala och regionala utvecklingen. Att en tänkt tomt är belägen inom ett utpekat LIS-område är dock ingen garanti för att få dispens. Strandskyddets syften måste även fortsättningsvis tillgodoses långsiktigt och obebyggda uddar, näs och öar ska exempelvis undantas. Fri passage mot vattnet bör generellt finnas och livsvillkor för växt- och djurlivet får inte väsentligt förändras. Mer information om LIS-områdena och var de ligger finns i kommunens översiktsplan – se länk till höger.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Staffan Jansson
  • Biolog/Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 382
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000