torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Naturreservat och andra skyddsformer

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara den biologiska mångfalden, skydda värdefulla naturmiljöer och värna om ett områdes betydelse för friluftslivet. I kommunen finns idag fem naturreservat. Dessa sköts och förvaltas av Länsstyrelsen. Vad man får och inte får göra i ett reservat regleras av områdets föreskrifter.

Bispbergs klacklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dammsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Holmsjöarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Risshytte hagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säterdalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biotopskydd

Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för hotade växt- eller djurarter, eller är särskilt skyddsvärda av andra skäl, är utpekade som biotopskyddsområden. I sådana områden får inga verksamheter eller åtgärder bedrivas som skadar naturmiljön.
 
Vissa livsmiljöer i jordbruksmark är direkt skyddade och något särskilt skyddsbeslut behövs därför inte. Dessa miljöer är:

 • Alléer
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar

Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, ge dispens från skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får också förklara rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar och betesmarker samt naturliga bäckfåror och ras eller bergbranter på mark som inte är skogsmark som biotopskyddsområden.

Skogsstyrelsen får förklara vissa särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden i skogsmark som biotopskyddsområden. Besluten kan gälla:

 • Brandfält
 • Lövbrännor
 • Äldre naturskogsartade skogar
 • Örtrika allundar
 • Ravinskogar
 • Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
 • Örtrika sumpskogar
 • Äldre sandskogar
 • Äldre betespräglad skog
 • Kalkmarksskogar
 • Rik- och kalkkärr
 • Alkärr
 • Hassellundar och hasselrika skogar
 • Källor med omgivande våtmarker
 • Myrholmar
 • Ras- eller bergbranter
 • Mark med mycket gamla träd
 • Strand- eller svämskogar

Naturminnen

Särskilt skyddsvärda naturföremål som behöver skydd eller vård kan skyddas som naturminnen. Ett sådant beslut kan tas av antingen Länsstyrelsen eller kommunen. Stora eller på annat sätt märkliga träd, flyttblock och jättegrytor är vanliga objekt bland naturminnena. Skyddet är till för det enskilda föremålet, men även ett begränsat område runt detta kan ingå om detta behövs för att bevara värdet.

I Säters kommun finns sju naturminnen, de flesta av äldre datum:

 • En tall "Ollas-tallen", Yttre Heden, 1918-09-10
 • Ett flyttblock, "Lottbo kyrka", 1931-01-22
 • Två hopväxta tallar, "Färje-Galgan" på Landaberget, 1933-06-22
 • En ek vid Lodstöparbo - dock numera fallen, 1954-07-10
 • En björk, Västerviken 2:2, 1956-06-30
 • En enträd i Sandvik, 1961-11-22
 • Ett enträd, Sandvik 2:1, 1963-10-24

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av naturvårdsmässigt värdefulla områden. Nätverket, som grundar sig på de s.k. fågeldirektivet respektive art- och habitatdirektivet, har som sitt syfte att skydda fåglar och en del andra Arter, samt värna värdefulla livsmiljöer som är av gemensamt intresse för hela gemenskapen. Mer om Natura 2000 finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Staffan Jansson
 • Biolog/Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 382
 • Skicka e-post
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000