måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbara organiska föreningar som har skadliga effekter på djur och människor och påverkar bl a vår fortplantningsförmåga, immunförsvaret och barns inlärningsförmåga.

PCB utvecklades på 1920-talet inom industrin och är förbjudet sedan 1972 i öppen användning i Sverige. Förbud mot viss annan användning (t ex i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995. Trots att PCB är förbjudet läcker PCB fortfarande ut i naturen. Därför finns det speciella regler för PCB.

Mer information finns här:

Var finns PCB?öppnas i nytt fönster


Krav på inventering

Fastighetsägare är sedan den 1 januari 2007 skyldiga enligt lagstiftning att inventera PCB i fogar och halkskyddade golv i byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. En redovisning över hur inventeringen gått till ska vara lämnad till miljöenheten senast den 30 juni 2008. Krav på inventering gäller inte för en- och tvåbostadshus.

Inventeringsarbetet ska utföras av någon med tillräcklig kompetens att inventera PCB. Inventeringen har till uppgift att samla in de uppgifter som behövs för att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

 
När behöver saneringen ske?

Byggnader där PCB-halten är över 500 ppm i fog och/eller halkskyddat golv ska vara sanerade enligt följande:

 • Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956 – 1969, med undantag av industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
 • Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970 – 1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016. Samma sluttidpunkt gäller också för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956 – 1973 samt om fog- eller golvmassan använts inomhus.

Saneringar som utförts efter 1998 behöver inte göras om. I samband med renovering, ombyggnad eller rivning kan man däremot behöva sanera den fog- eller golvmassa som ersatt den fog eller golvmassa som togs bort vid en PCB-sanering.

Om du avser att renovera, bygga till eller riva en byggnad eller anläggning som innehåller fogar eller halkskyddat golv som har en PCB-halt mellan 50 och 500 ppm måste dessa saneras.


Anmälan om sanering

En sanering enligt ovan ska skriftligen anmälas till kommunens miljöenhet minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Blankett för anmälan finns att hämta på hemsidan under Blanketter.

Saneringsarbetet ska utföras av någon med tillräcklig kompetens att sanera PCB. Saneringen bör utföras i enlighet med den handledning för fogentreprenörer som Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) har tagit fram. Handledningen kan kompletteras med Riv- och Saneringsentreprenörernas branschrekommendationer för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor.
Dispenser

Samhällsbyggnadsnämnden har ett visst utrymme för att ge dispenser från tidsgränserna för sanering, om:

 • En ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren.
 • Massan sitter mycket svåråtkomligt.
 • Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt.
 • Det finns andra särskilda skäl.

Dispens ges endast i undantagsfall.

Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Åsa Mårdberg
 • Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 132
 • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000