fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över lantbruken och kontrollerar att gällande lagstiftning efterlevs. Samtliga lantbruk som har 30 DE eller mer är, eller ska vara klassade, enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. Dessa verksamheter får regelbundna kontrollbesök av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöpåverkan från lantbruk sker i form av utsläpp till mark, vatten och luft. Utsläppen kan uppkomma vid lagring av stallgödsel, gödselspridning, växtodling eller bristfällig hantering av kemiska bekämpningsmedel eller dieselolja.
 
Även störningar till omkringboende kan uppkomma i form av buller, lukt, flugor, trafik etc. Den som upplever störningarna bör i första hand försöka att prata med verksamhetsutövaren. Leder det inte till någon förbättring kontaktas Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Då lantbruken omfattas av miljöbalken, och kompletterande bestämmelser, är de skyldiga att bedriva egenkontroll. Den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska löpande planera och kontrollera sin verksamhet. Egenkontrollen bör dokumenteras då det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att visa att lagstiftningen följs. Dokumentationen kan se olika ut beroende på hur verksamheten ser ut. Den ska anpassas efter verksamhetens typ och storlek, och bör sparas i 5 år.

Läs mer i Jordbruksverkets författarsamling:

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

.

Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Petter Isacsson
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 198
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000