måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll. Det är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. God egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det därför det bästa sättet att nå lagefterlevnad och minska riskerna för miljön.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Vem ska bedriva egenkontroll?

Exempel på verksamheter som ska bedriva egenkontroll kan vara lantbruk, bensinförsäljning, lackeringar, sågverk, krossverksamheter, motorkross- och skjutbanor, mellanlagring av avfall, användning av avfall i anläggningsändamål samt fordonstvätt.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för miljön. Om det finns en intresseorganisation för din verksamhet kan denna ha mallar för egenkontroll som är anpassad till just din verksamhet.

Ytterligare krav på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den också av:

  • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
  • NFS (2000:15k) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Miljöledningssystem

Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem som t ex ISO 14001 eller EMAS bör i allt väsentligt redan leva upp till kraven på egenkontroll, men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Egenkontroll enligt andra lagar

Enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller krav på "systematiskt arbetsmiljöarbete" (det som tidigare kallades internkontroll). Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av statliga Arbetsmiljöinspektionen (tidigare Yrkesinspektionen) och inte av kommun eller länsstyrelsen.

Kraven i räddningstjänstlagen på förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Närmare anvisningar finns i Räddningsverkets Allmänna råd 2001:2 Systematiskt brandskyddsarbete.

För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det gäller t.ex. krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger m.fl.

Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Åsa Mårdberg
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 132
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000