lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Livsmedelsföretagare

Nya livsmedelsföretag ska registreras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. En registrering görs via en blankett som hittas i blankettarkivet och lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor före start. Det gäller även för vårdboende, mindre förskolor och idéella föreningar.
 
Lokaler och utrustning ska vara passande för ändamålet, och företagaren ska ha ett system för egenkontroll som bl.a ska innehålla rutiner för att hålla god hygien, städning och HACCP. Se länk till höger.

HACCP

Alla livsmedelsverksamheter behöver göra en faraoanalys, och därefter fastställla kritiska styrpunkter. Nedan följer en stödlista för hur HACCP-förfarandet kan gå till.
1. Gör en faroanalys där du identifierar och kartlägger riskerna i din livsmedelshantering. Farorna kan vara mikrobiologiska (t.ex. bakterier från personal), kemiska (t.ex. rengöringsmedel) eller fysiska (t.ex. glassplitter från lysrör).
2. Bestäm kritiska styrpunkter (CCP), ex varmhållning.
3. Fastställ gränsvärden för de kritiska styrpunkterna. Ett gränsvärde skiljer acceptabelt från oacceptabelt, t ex genom en gräns för lägsta temperatur.
4. Ta fram ett system för övervakning av varje kritisk styrpunkt, t ex mätning av temperatur och tid.
5. Slå fast hur ni gör om en kritisk styrpunkt inte är under kontroll (korrigerande åtgärder).
6. Kontrollera att systemet fungerar 1 gång/år (revision).
7. Ta fram rutiner för att dokumentera mätningar, kontroller och tester.

Journal för egenkontroll och avvikelserapport

När ett lämpligt system för egenkontroll finns ska framtagna rutiner följas, och samtliga genomförda kontroller dokumenteras. Om kontrollpunkterna inte uppfylls (avvikelse) rättas felen till (korrigerande åtgärd). Både avvikelse och korrigerande åtgärder dokumenteras i en avvikelserapport

Kontrollavgift

EG-förordningarna kräver att kontrollmyndigheterna ska finansieras av livsmedelskontrollen. Sverige har valt att finansiera kontrollen genom avgifter, och med det är Säters Kommun ålagd en skyldighet att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen. Avgifter som ska tas ut är årliga kontrollavgifter, avgifter för extra ordinärkontroll, avgifter för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar.

Märkning

När en konsument ska bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet, är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt är detta för allergiker, som måste kunna lita på uppgifterna om vad en matvara innehåller. Livsmedelsföretagaren får ej vilseleda köparen vad det gäller bl.a. sammansättning, hållbarhet eller kvantitet. Säljande uttryck såsom äkta, traditionell eller original ska inte användas om dessa inte förklaras i märkningen.

Sidan uppdaterad 2016-11-25 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • .
  • Miljöinspektör
  • Tel: 0225-55 198
  • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000