torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Kommunens krisberedskap

Utgångspunkten för kommunernas krishanteringsarbete och skydd mot olyckor regleras i lagen om kommunernas och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser som träder ikraft 1 september 2006.

I lag om skydd mot olyckor från januari 2004 regleras bl a hur samhällets räddningstjänst skall organiseras samt dess förebyggande arbete mot olyckor. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun skall vidtaga för skydd mot olyckor.

Säkerhetsarbetet syftar till att undanröja risker och minimera konsekvenserna om något inträffar. För att uppnå en så hög beredskaps och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser så arbetar kommunen med olika beredskapsplaner.

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är således inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns beredskapsplaner för hur dessa ska hanteras. Det finns en övergripande plan för hela kommunen och delplaner för olika förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, information och samordning med tydliga rutiner som kan följas i en krissituation.

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000