torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Sotning och brandskyddskontroll

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Hur ofta sotning skall göras bestäms i kommunen. Ändras en anläggning eller om den inte nyttjas längre skall en anmälan göras till kommunens skorstensfejarmästare, se länk till höger.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan och utbildning låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotning på den egna fastigheten.

För mer information om utbildning kontakta: Räddningstjänsten Dala Mitt, Hans Katrin, tel 0243-48 89 16, se även länk till höger.

Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor skall också ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För mer information se även länkar till höger.

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post

Besöksadress

Västra Långgatan 12

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000