torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Ny i Sverige

Säters kommun har avtal med Migrationsverket att ta emot 30 flyktingar per år. Det kan vara både vuxna och barn. Från 2005, då de första flyktingarna kom till Säter, till och med 2009 har kommunen tagit emot 133 personer från tretton olika länder, 42 vuxna och 71 barn.

De flyktingar som kommer till Säter har antingen sökt asyl i Sverige, kommit hit som anknytning till en familj här eller som s k kvotflykting. Kvotflyktingarna kommer till Sverige direkt från flyktingläger genom FN:s flyktingorganisation UNHCR.

Alla flyktingar i Säter har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket eftersom de är skyddsbehövande på grund av krig, katastrofer eller förföljelse i sitt hemland. Migrationsverket anvisar flyktingarna till kommuner med avtal. Länsstyrelsen samordnar mottagndet i Dalarna och är en viktig samarbetspartner för kommunerna.

Ekonomi


Migrationsverket betalar också ut ersättning till de kommuner som har avtal om mottagande  enligt den statliga ersättningsförordningen (1990:927).

Kommunen får varje år ett fast belopp för mottagandet. För 2010 är det 562.800 kronor. Utöver det får kommunen ersättning för varje mottagen person:
Barn o ungdomar under 16 år 115.200
Vuxna till och med 64 år 187.600
Äldre from och med 65 år 69.200

Organisation


Integrationsenheten ansvarar för mottagande och introduktion av de kommunplacerade flyktingarna. Enheten finns under kommunkansliet och tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde. Vi som arbetar som integrationschef och integrationssamordnare är Karl Annerberg och Maria Nordlöf och vi finns på Skönviksområdet.
 

Introduktion för nyanlända


De som fått sin kommunplacering i Säter deltar i introduktionen genom ett individuellt introduktionsprogram. Det innehåller bl a Sfi (Svenska för invandrare), samhällsinformation, studiebesök, praktik mm.

Samhällsinformation innehåller information om det svenska samhället, hur det är organiserat, det politiska systemet, lagar, normer, värderingar, traditioner. Vi gör mycket studiebesök, har inbjudna föreläsare från olika samhällsområden och informerar mycket om Säter och Dalarna.

Målet med introduktionen, som utgår från den kartläggning och handlingsplan som upprättas snart efter ankomsten, är att ge deltagaren förutsättningar att bli självförsörjande och delta i samhällslivet. Därför har deltagarna också tidig kontakt med arbetsförmedlingen och studievägledare.

Ersättning till deltagarna


Introduktionstiden är längst två år (kan förlängas om det finns särskilda skäl) och under den tiden har deltagarna en skattefri introduktionsersättning. Ersättningen är närvarobaserad och fungerar som en lön. Samma regler som på arbetsmarknaden gäller, med karensdagar, sjuklön, semester etc.
 

Viktigt med kontakter


Som nyanländ är det viktigt att snabbt få kontakter i det svenska samhället med personer, föreningar och arbetsplatser. Inte minst är det viktigt med praktikplats på någon arbetsplats och arbete.
 
För att underlätta arbete för nyanlända har regeringen infört instegsjobb som ger 75% skattesubvention för den arbetsgivare som anställer någon som läser Sfi.

Kontakta oss


Är du intresserad av att veta mer, få kontakt med nyanlända, vill ta emot praktikanter eller anställa någon, hör av dej till oss.
Sidan uppdaterad 2014-06-18 av Linda Sigfridsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Integrationsenheten
  • Karl Annerberg
  • Integrationschef
  • Tel: 0225-55 454
  • Skicka e-post
  •  
  • Maria Nordlöf
  • Integrationssamordnare
  • Tel: 0225-55 457
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000