måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Planprocessens olika skeden

Planprocessen består av:

  • Program
  • Samråd
  • Granskning (äldre PBL Utställning)
  • Antagande
  • Laga kraft

Program

Detaljplanen ska grundas på ett program som beskriver utgångspunkter och mål för planläggningen. Program behövs inte om översiktsplanen ger tillräckligt stöd för detaljplanen.

Samråd

Planförslaget, som görs i ordning antingen här på miljö- och byggkontoret, eller hos konsult, skickas ut på samråd till ett flertal; sakägare, Länsstyrelsen, eventuella kommuner som berörs, förvaltningar inom kommunen, myndigheter och sammanslutningar som har intresse av planen. Den som får förslaget har cirka 6 veckor på sig att lämna sina synpunkter (skriftligen) till miljö- och byggkontoret. Därefter går man igenom inkomna synpunkter och upprättar en samrådsredogörelse med förslag till hur de olika synpunkterna ska kunna tillgodoses.

Utställning

Efter samråd och bearbetning ställs planförslaget ut för slutlig granskning. Utställning sker under minst tre veckor och kungörs genom annons i lokalpressen. Sakägare och andra berörda underrättas i särskild skrivelse. Handlingarna finns utställda på miljö- och byggkontoret och vanligen även på biblioteket i Säter. Efter utställningstiden sammanställs de inkomna synpunkterna, som senast under utställningen har framförts skriftligen, och förslag till vilka synpunkter som kan föranleda en ändring av planförslaget redovisas i ett utlåtande.

Antagande

I Säters kommun är det kommunfullmäktige som antager planen. De som har haft synpunkter om förslaget, som inte har blivit tillgodosedda, underrättas om beslutet. Ibland avslutas planarbetet redan efter samrådet, sk. enkelt planförfarande, varvid samhällsbyggnadsnämnden antar planförslaget. Enkelt planförfarande tillämpas om förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten eller är förenlig med översiktsplanen. Den stora skillnaden mellan enkelt och normalt planförfarande är att utställningen slopas. Härigenom förkortas handläggningstiden väsentligt.

Laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut, vilket är tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. Antagandebeslutet kan överklagas till Länsstyrelsen av sakägare som yttrat sig och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Hela processen, från upprättande av förslag till laga kraft, tar oftast 6-18 månader.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Kristina Mellberg
  • Miljö- och byggchef
  • Tel: 0225-55 146
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000